•  
   
   
   
   
   
  Teachers:
   
   
  Mrs. Saldivar  
  Mrs. Yudic Saldivar
     Email Mrs. Saldivar
  ysaldivar@santapaulausd.org
   
  &
   
  Ms. Veronica Ruvalcaba
  Email Ms. Ruvalcaba
  vruvalcaba@santapaulausd.org