•  
   
   
   
   
   
  Teachers:
   
   
  Mrs. Payan
  Mrs. Valerie Payan
  vpayan@santapaulausd.org
   
  &
   
   
  Mr. Turner
   Mr. Scott Turner
  sturner@santapaulausd.org